O nás

Projektová, inžinierska a dodávateľská spoločnosť EXPRO vznikla v roku 1992 transformovaním odboru projekčno-inžinierskej kancelárie Duslo š.p. na súkromnú firmu. Inžinierska úroveň pracovníkov chemického podniku Duslo bola vždy na vysokej úrovni, takže spoločnosť mala dobré predpoklady úspešného pôsobenia aj na vonkajšom trhu. Mnoho súčasných pracovníkov EXPRO začínala svoju profesionálnu činnosť v 80-tych rokoch práve v tomto podniku. Spoločnosť EXPRO doteraz sídli v rámci vonkajšieho areálu Duslo, a.s.

Okrem projekčno-inžinierskej činnosti v chemickom priemysle rozšírilo EXPRO po svojom vzniku svoju pôsobnosť aj na potravinársky priemysel, energetiku a ekologické stavby. V súčasnosti zabezpečuje EXPRO aj dodávku a montáž zariadení stavieb elektro a systému riadenia technologických procesov.

Pre zabezpečenie spracovania projektov stavieb disponuje EXPRO vlastnými pracovníkmi vo všetkých kľúčových projektových špecializáciách:

  • strojnotechnologickej
  • stavebnej (vrátane statiky stavieb)
  • elektro
  • systém riadenia
  • protipožiarne zabezpečenie stavieb
  • špecialista pre EIA a legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia.

Počas svojej 30 ročnej činnosti spracovalo EXPRO cca 2700 projektov.

EXPRO využíva najnovšie technológie pre zameranie existujúcich stavov výrobných prevádzok formou 3D scanovania a CAD modelovania.
Inžinierske služby, ktoré EXPRO ponúka pre svoje projekty aj reálne v plnom rozsahu vykonáva a pokrýva všetky aktivity súvisiace s prípravou a realizáciou stavby.

Dlhoročnými stálymi zákazníkmi firmy EXPRO sú významné spoločnosti, medzi ktoré patrí predovšetkým Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Duslo a.s., Slovnaft a.s., Heineken Slovensko, a.s., Axxence, s.r.o., VUCHT a.s., Mondelez Slovakia s.r.o., STAVMAT a.s., FORTISCHEM a.s. Nováky, atď.

EXPRO je úspešnou firmou, ktorá dlhodobo medziročne zvyšuje svoj obrat produkcie.

Spoločnosť EXPRO sa stará o svojich pracovníkov, lebo si uvedomuje, že spokojnosť a pracovná pohoda zamestnancov má priamy súvis s kvalitou výsledného produktu a teda aj spokojnosťou zákazníkov.

Sme tu pre Vás už 30 rokov