Projektové a inžinierske služby

 • Konzultačné služby
 • Technicko-ekonomické štúdie uskutočniteľnosti stavieb
 • Vyžiadanie ponúk, ich analýza a vyhodnotenie, výber dodávateľov
 • Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie EIA/SEA
 • Zabezpečenie nevyhnutných štúdií a prieskumov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre územné konanie
 • Zabezpečenie územného konania
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre stavebné povolenie
 • Zabezpečenie stavebného konania (vrátane IPKZ)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
 • Inžinierska činnosť spojená s prípravou a realizáciou stavieb
 • Zabezpečenie uvedenia stavieb do trvalého užívania
 • 3D CAD modeling, 3D scaning